Top

onestop@phyathai.com

Phyathai Call Center 1772, +662-617-2444

ကင္ဆာ စင္တာ

 

ကင္ဆာျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရွိရသည့္ အခ်ိန္သည္ ခက္ခဲသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ျပီး မၾကာခဏဆိုသလို ေၾကာက္ရြံ ့မႈႏွင့္ စိတ္ ဖိစီးမႈမ်ားကို ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကင္ဆာစင္တာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူနာမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ခ်စ္ခင္ရသူမ်ား ကို လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္း၊ နားလည္ေပးျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ အေကာင္းဆံုးကုသေပးေနပါသည္။ ကင္ဆာ ကုသမႈတြင္ ကင္ဆာေရာဂါအားတိုက္ဖ်က္ရန္ ကင္ဆာေဆးျဖင့္ကုသျခင္း (medical oncology)၊ ဓာတုေဆးသြင္း ကုသျခင္း (chemotherapy)၊  ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုးျဖင့္ ကုသျခင္း (radiation therapy) ႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အံ၀င္ကိုက္ညီမည့္ ကုသမႈ အစီအစဥ္ကို စည္းကမ္းဥပေဒမ်ိဳးစံုကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးအပ္ေနပါသည္။ 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘုတ္အဖြဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ကၽြမ္းက်င္ဆရာ၀န္မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္သူနာျပဳမ်ား ႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္အဖြဲ႔ၾကီးမွ ကင္ဆာခရီးတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ သင့္အား ၀မ္းေျမာက္စမ္းသာစြာျဖင့္ ရွင္းလင္း ေျပာျပေပးရန္၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ျပသေပးရန္အတြက္ အသင့္ရွိေနပါသည္။ 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ ပံ့ပိုးထားရွိမႈမ်ား 

ဓာတ္မွန္ (X-Ray)၊ MRI၊ စီတီ စကန္ (CT SCAN) စသည့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ကုသျခင္း။  

 

ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္သည့္ ေရာဂါကုထံုးမ်ားအတြက္ ေရာဂါမ်ားကို စမ္းသပ္ရွာေဖြျပီး ျပီးျပည့္စံုသည့္ ကုသ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ပါသည္။ 

 

    • ဓာတုေဆးသြင္းကုထံုး (Chemotherapy)

    • (ကင္ဆာျဖစ္ပြားေစသည့္ မ်ိဳးဗီဇ၊ ပရိုတင္းႏွင့္ တစ္ရွဴးမ်ားကိုသာ ဦးတည္သည့္) ဦးတည္ပစ္မွတ္ထား  ကုထံုး (Targeted Therapy)

    • ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကုထံုး (Radiation)

    • အာဟာရကုထံုး (Nutrition) 

    • ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း (Rehabilitation) 

    • ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း (Integrative care) 

 

ဓာတုေဆးသြင္းကုထံုး (Chemotherapy) ဆိုသည္မွာ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားၾကီးထြားလာမႈကို ေႏြးေကြးရပ္တန္႔သြားေစ မည့္ ေဆး သို႔မဟုတ္ ေဆးေပါင္းစပ္ျဖင့္ ကုသသည့္ နည္းကိုဆိုလိုပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါမ်ားအပါအ၀င္ ကင္ဆာ ႏွင့္ ေသြးေရာဂါမ်ား (hematological conditions)၊ လင္ဖိုးမား (Lymphoma) ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ကို ကုသ ႏိုင္ပါသည္။   

 

    • ဆီးအိမ္၊ ဦးေႏွာက္၊ ရင္သား ကင္ဆာ (Bladder, Brain, Breast)

    • အူမ ကင္ဆာ (Colon) 

    • အစာျပြန္ ကင္ဆာ (Esophageal)

    • သည္းေျခ၊ အစာအိမ္၊ အစာအိမ္ႏွင့္အူ ကင္ဆာ (Gallbladder, Gastric, Gastrointestinal) 

    • ေက်ာက္ကပ္ ကင္ဆာ (Kidney) 

    • လူကီးမီးယားေသြးကင္ဆာ၊ အဆုတ္၊ လင္ဖိုးမား ကင္ဆာ (Leukemia, Lung, Lymphoma) 

    • အေရျပားကင္ဆာ၊ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီဆိုင္ရာကင္ဆာ (Melanoma, Multiple Myeloma) 

    • သားအိမ္ ကင္ဆာ (Ovarian) 

    • ေဆာ့ဖ္တစ္ရွဴး ကင္ဆာ (Soft Tissue)

 

ဦးတည္ပစ္မွတ္ထား ကုထံုး (Targeted Therapy) ဆိုသည္မွာ ကင္ဆာဆဲလ္ၾကီးထြား ျပန္ ့ႏွံ ့ျခင္းကို ရပ္တန္ ့ေစရန္ အတြက္ ကင္ဆာဆဲလ္၏ မ်က္ႏွာျပင္ သို႔မဟုတ္ အတြင္းပိုင္းရွိ ေမာ္လီက်ဴး (ဥပမာ- ပရိုတင္း) မ်ားကို ဦးတည္ျပီး ကုသသည့္ ကုထံုးျဖစ္သည္။ ကင္ဆာပါရဂူမ်ားသည္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မၾကာခဏ ဓာတုေဆးသြင္းကုထံုး (chemotherapy) ႏွင့္ အျခားကုသမႈမ်ား ႏွင့္အတူ ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားကုထံုး (targeted therapy) ကိုအသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားကုထံုး (targeted therapy) ကို အသံုးမျပဳမီ အေကာင္း ဆံုး ကုသမႈကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အက်ိတ္ကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဓာတုေဆးသြင္းကုထံုးႏွင့္ မတူသည့္ အခ်က္မွာ ပိုမိုတိက်မွန္ကန္စြာ၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအလားအလာ ပိုမိုနည္းပါစြာျဖင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို တိုက္ဖ်က္ ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

တည္ေနရာ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္ 

ေန ့စဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္: နံနက္ 8.00 နာရီ - ညေန 8.00 နာရီ

တည္ေနရာ: ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံု၊ 7 ထပ္၊ အေဆာက္အဦး  A

ဆက္သြယ္ရန္:  ဖရာထိုင္း ေကာလ္စင္တာ 1772၊ သို ့မဟုတ္ + 66-(0)2 617-2444 ext.4701, 4732-3 သို႔ဖုန္း ေခၚဆိုပါ။