Top

onestop@phyathai.com

Phyathai Call Center 1772, +662-617-2444

နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း စင္တာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားမွသည္ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးသည့္ ခြဲစိတ္ ကုသမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျပည့္ျပည့္စံုစံု ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေဆး၀ါးကုသမႈအဖြဲ႔ တြင္ လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီ ခံစားေနရသည့္ေရာဂါအတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ ကုသမႈအစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲေပးမည့္ ဘုတ္အဖြဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းအထူးကုသမားေတာ္ၾကီးမ်ား (otolaryngologists) ႏွင့္ အၾကားအာရံု ပညာရွင္မ်ား (audiologists) ပါ၀င္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ ကုသေပးေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးအျမင့္မားသည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို အမွန္ပင္လက္ခံရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ ကေလးမ်ား၏ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေမတၱာဂရုဏာ ေလးစားသမႈျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးမည့္ ကေလး နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းအထူးကုမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔မွ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ကုသျခင္း၊ ခြဲစိတ္ျခင္းမွသည္ ျပန္လည္နာလန္ထူလာသည္အထိ သာမာန္ ႏွင့္ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးသည့္ ေရာဂါ အေျခအေနမ်ားကို ကုသေပးပါသည္။ ကုသမႈကို ျပည့္၀စြာခံယူရရွိမည္သာမက၊ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚ ျခင္းမရွိေစရန္ အတြက္ လည္း လမ္းညႊန္ျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို ခံယူရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ ပံ့ပိုးထားရွိမႈမ်ား 

စမ္းသပ္စစ္ေဆးခန္းမ်ားတြင္ တယ္လီစကုပ္ ႏွင့္ မိုက္ကရိုစကုပ္မ်ားအျပင္ အဆင့္ျမင့္ပံုရိပ္ေဖာ္စက္မ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ထားရွိေပးထားသည္။ ထို ့ေၾကာင့္၊ သမားေတာ္ၾကီးမ်ားမွ လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ အေကာင္းဆံုးကုသမႈမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

    • အၾကားအာရံုစမ္းသပ္ခန္း  

    • နားအၾကားအာရံုဆံုးရႈံးမႈအားေထာက္လွမ္းရန္ႏွင့္ အၾကားအာရံုေၾကာ၏ေကာင္းမြန္အား စမ္းသပ္သည့္ ABR ႏွင့္ ECOG ခန္း

    • ဟန္ခ်က္ညီမႈကို စမ္းသပ္သည့္ Computerized Dynamic Posturography (CDP) ခန္း 

    • အိပ္စက္ျခင္း စမ္းသပ္ခန္း 

    • ႏွာေခါင္းႏွင့္လည္ေခ်ာင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ Nasopharyngoscopy ႏွင့္ Laryngoscopy ခန္း 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္သူႏွင့္ ကုသမႈကို ခံယူျခင္းမရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နား၊ ႏွာေခါင္း ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းအေျခအေန မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က်န္းမာေရးကိုဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေဆး၀ါးကုသမႈအဖြဲ႔မွ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ နား၊ ႏွာေခါင္း ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈႏွင့္ ခြဲစိတ္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါ သည္။ 

 

နား                                                                                                      

နားၾကားမႈအား ဘက္စံုစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ နားေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္း၊ ေရကူးရာမွ အျပင္နားေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္း (ေရကူးသမားနားေရာဂါ)၊ နားဖာေခ်း၊ နားတြင္းအသံမ်ားၾကားေနရသည့္ေရာဂါ၊ မူးေ၀ျခင္းႏွင့္ ခ်ာခ်ာလည္ မူးေ၀ျခင္း၊ အၾကားအာရံုဆံုးရႈံးျခင္း ႏွင့္ နားၾကားကူ ကိရိယာမ်ား 

 

ႏွာေခါင္း 

ႏွာေခါင္းေသြယိုျခင္း၊ ႏွာေခါင္းတြင္း အဖုေလးမ်ားထြက္ေပၚလာျခင္း၊ ထိပ္ခတ္နာ(ေခါင္းရိုးလုိဏ္ေခါင္းနာျခင္း) ၊ ဓါတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္ နွာေခါင္းအနွာျဖစ္ျခင္း (ဖ်ားနာျခင္း) ၊ ပန္းဝတ္မုန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဖ်ားနာျခင္း ၊ အိပ္စက္စဥ္ အသက္ရွဴက်ပ္ျခင္း ႏွင့္ ေဟာက္ျခင္း 

 

 လည္ေခ်ာင္း 

လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ လွ်ာခင္းေရာင္ကိုင္းျခင္း(အာသီးနာျခင္း) ၊ အာခံတြင္းေပါက္ရွိ အေရျပားေရာင္ရမ္းျခင္း( အစာမ်ိဳျပြန္ေရာင္ျခင္း) ၊ လည္ေခ်ာင္းသီး/ပသိ ေရာဂါ၊ ကင္ဆာႏွင့္ အသံျပာျခင္း (အသံကြဲအက္ျခင္း)

 

အျခား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

ထိပ္ခတ္နာအား မွန္းေျပာင္းျပြန္သြင္းခြဲစိတ္ျခင္း၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္း ကင္ဆာ၊ ကေလး နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း၊ ေဟာက္ျခင္း ႏွင့္ အစာမ်ိဳခ်မႈ မူမမွန္ျခင္း/အခက္အခဲျဖစ္ေပၚျခင္း 

 

တည္ေနရာ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္ 

ေန႔စဥ္၀န္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္: တနလၤာေန႔ - ေသာၾကာေန႔ နံနက္ 8.00 နာရီ - ညေန 20.00 နာရီ

တည္ေနရာ : ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံု၊ 19 ထပ္၊ အေဆာက္အဦး  B

ဆက္သြယ္ရန္: ဖရာထိုင္း ေကာလ္စင္တာ 1772၊ သို ့မဟုတ္ + 66 (0) 2617-2444 ext. 1235, 1237 သို ့ဖုန္း ေခၚဆို ပါ။