Top

onestop@phyathai.com

Phyathai Call Center 1772, +662-617-2444

ႏွလံုး စင္တာ 

 

ဖရာထိုင္း2 ေဆးရံုတြင္ ႏွလံုးေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားအားလံုးအတြက္ အေရးၾကီးသည့္ အေရးေပၚကာလအတြင္း ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ဆရာ၀န္မ်ားကို တစ္ပတ္လွ်င္ 24 နာရီ အသင့္ ထားရွိေပးထားပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ အေတြ႕အၾကံဳျမင့္မားျပီး ေကာင္းမြန္စြာ ေလ့က်င့္သင္ယူထားၾကသည့္ ဆရာ၀န္ ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စင္တာၾကီးတြင္ 24 နာရီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဟိုက္ဘရစ္ ခြဲစိတ္ခန္း အပါအ၀င္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာအသံုးျပဳ အထူး catheterization (ႏွလံုးတြင္း ျပြန္ေသးသြင္း၍ ႏွလံုး မည္မွ် ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း) စမ္းသပ္ခန္းလည္းရွိပါသည္။ ဆန္းသစ္သည့္ နည္းပညာျဖင့္ နည္းႏိုင္သမွ်အနည္းဆံုး ႏွလံုးအားခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးလြတ္ေၾကာ ခြဲစိတ္ျခင္း (off-pump surgery)၊ ႏွလံုးအေပါက္ကို ထီးပံုသ႑ာန္ ဒစ္ျပားျဖင့္ မခြဲမစိတ္ရပဲဖာေထးျခင္းမ်ားကိုလည္း ဤစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ လူနာမ်ားသည္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ကုသမႈကို ခံယူရရွိသကဲ့သို႔ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ျပန္လည္နာလန္ထူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းျပင္၊ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လူသာမာန္ကဲ့သို႔ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားဦးစီးေသာ ျပီးျပည့္စံုသည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား လည္းရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ ပံ့ပိုးထားရွိမႈမ်ား 

ေရြ ့လ်ား CCU (ႏွလံုးေသြးလြတ္ေၾကာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ယူနစ္): အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ဆိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားအတြက္ ေရြ႔လ်ား ႏွလံုး ေသြးလြတ္ေၾကာေစာင့္ေရွာက္မႈ ယူနစ္ လူနာတင္ ယာဥ္အား ထားရွိထားပါသည္။ ထိုလူနာတင္ယာဥ္တြင္ အသက္ရွဴ ကိရိယာ၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းေစာင့္ၾကည့္စက္ (EKG monitor)၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ ေအာက္ဆီဂ်င္တိုင္းတာစက္ (Pulse oximeter)၊ ႏွလံုးေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား၏ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္ရာတြင္အေရးၾကီးလွသည့္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈစနစ္ အတြင္းသို႔အရည္၊ ေဆး၀ါး၊ အစာ အာဟာရ မ်ားျဖည့္သြင္းေပးသည့္ Infusion pump စက္ အစရွိသည္ျဖင့္ ပစၥည္း ကိရိယာအျပည့္အစံုပါ၀င္ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားမွလည္း လူနာမ်ား၏အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေဆးရံုသို႔ပို႔ေဆာင္ရာ၌ လူနာ အားလိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရႈံးႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္အားေလ်ာ့နည္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဟိုက္ဘရစ္ ခြဲစိတ္ခန္း: ဟိုက္ဘရစ္ ခြဲစိတ္ခန္းအား အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္မြန္ေစမည့္ နည္းလမ္း (interventional approach) ကို ခြဲစိတ္ခန္းတြင္းရွိ စဥ္လာအတိုင္း ခြဲစိတ္ကုသမႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းျဖင့္ေပါင္းစည္းရန္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ႏွလံုး အထူးကုသမားေတာ္ၾကီးအား နည္းႏိုင္သမွ် အနည္းဆံုး ထိုးေဖာက္ သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္ ရသည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ (ခႏၶာကိုယ္အားဖြင့္၍) ခြဲစိတ္ရသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို တစ္ျပိဳင္နက္တည္းအသံုးျပဳႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ိဳးစံု ခ်ဥ္းကပ္နည္း (multidisciplinary approach) အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ပညာရွင္မ်ား (interventional radiologists)၊ ခြဲစိတ္အထူးကုမ်ား ႏွင့္ ေမ့ေဆးဆရာ၀န္မ်ားမွ အတူတကြ ပိုမိုေဘးကင္း လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီး၊ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုလည္းေပးေစႏိုင္ပါသည္။ C-Arms၊ CT စကင္နာ ႏွင့္ MRI စကင္နာမ်ား စသည့္ ေခတ္မီတိုးတက္သည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပံုရိပ္ေဖာ္စက္မ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ နည္းႏိုင္သမွ်အနည္းဆံုး ထိုးသြင္းခြဲစိတ္ရသည့္ ခြဲစိတ္မႈ မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူနာမ်ားအတြက္လည္း စိတ္ထိခိုက္ခံစားရမႈ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အျပင္၊ အမာရြတ္ထင္က်န္ရစ္မႈေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ ေဆးရံုတြင္ အခ်ိန္ပိုမိုတိုေတာင္းစြာေနထိုင္ရျခင္းႏွင့္ ပိုမိုလ်င္ျမန္ စြာျဖင့္ ျပန္လည္နာလန္ထူလာႏိုင္ျခင္း စသည့္ ရလဒ္မ်ားကိုထြက္ေပၚလာေစပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

 

ႏွလံုးေရာဂါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရွာေဖြျခင္း 

ႏွလံုးအေျခအေနကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရာတြင္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ရိုးရွင္းျပီး ထိုးေဖာက္ရျခင္းလည္းမရွိ၊ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္းလည္းမရွိပါ။  

    • ႏွလံုး ECG/EKG ဆြဲျခင္း (Electrocardiogram) 

    • ႏွလံုး အက္ခိုး ရိုက္ျခင္း (Echocardiogram) 

    • ႏွလံုးႏွင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ားပံုကို ပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္း (CT angiogram) 

 

လူနာတြင္ ႏွလံုးေသြးလြတ္ေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါက ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမွာ:

 

    • CAG (Coronary Angiogram) ရိုက္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ႏွလံုးေရာဂါ ကုသမႈ ႏွင့္ ခြဲစိတ္မႈ : ေအာက္ပါ ႏွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ ့နည္းလမ္းမ်ား 

 

    • ျပြန္ေသးသြင္း ႏွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ ့ျခင္း (Percutaneous Coronary Intervention (PCI))

    • ေသြးလြတ္ေၾကာ ခြဲစိတ္ျခင္း (Coronary Artery Bypass Surgery (CABG))

    • ပိတ္ဆို ့ေနသည့္ ႏွလံုးေသြးလြတ္ေၾကာခ်ဲ ့ျခင္း (Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)) 

    • ပူေဖာင္းအသံုးျပဳ ႏွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ ့ျခင္း (Balloon angioplasty) 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ ႏွလံုးစင္တာတြင္ ႏွလံုးႏွင့္ ရင္ေခါင္း ခြဲစိတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ 

 

    • ပင္မေသြးလႊတ္ေၾကာအားခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း (Abdominal aortic stent or open aortic repair)

    • ႏွလံုးအဆို ့ရွင္ ျပဳျပင္ျခင္း/အစားထိုးျခင္း (Valve repair/replacement)

    • ႏွလံုးခုန္စက္ ခြဲစိတ္တပ္ဆင္ျခင္း (Pacemaker implantation) 

    • ႏွလံုးအဆို ့အား TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) နည္းအသံုးျပဳခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

    • ေသြးလႊတ္ေၾကာအား Thoracic Endovascular Aortic Repair (TEVAR) နည္းအသံုးျပဳခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

    • ေသြးလႊတ္ေၾကာအား Endovascular Aneurysm Repair (EVAR) နည္းအသံုးျပဳခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း 

 

 

တည္ေနရာ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္ 

ေန ့စဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္: တနလၤာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ နံနက္ 7.00 နာရီ - ညေန 6.00 နာရီ

အဂၤါ - ေသာေၾကာ နံနက္ 7.00 နာရီ - ညေန 8.00 နာရီ

တည္ေနရာ: ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံု၊ 12 ထပ္၊ အေဆာက္အဦး  A

ဆက္သြယ္ရန္:  ဖရာထိုင္း ေကာလ္စင္တာ 1772၊ သို ့မဟုတ္ +66 (0) 2617-2444 ext. 4735-6 သို ့ဖုန္းေခၚဆို ပါ။