Top

គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់​ការ​ធានា​រ៉ាប់​រង

 
 

ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព

បន្ថែមពីលើការថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញមន្ទីរពេទ្យផះយ៉ាថៃ 2 បានត្រៀមខ្លួន​ជាស្រេច ដើម្បីបំរើអតិថិជនដែលមានការធានារ៉ាប់រងនៅក្រៅប្រទេស។ 

អ្នកសម្របសម្រួលរបស់យើងនឹងជួយអ្នកជំងឺទាក់ទងជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងដើម្បីធានាការទូទាត់ជំនួសពួកគេ។

ព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់ភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

ម្ចាស់ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាព ត្រូវបានណែនាំអោយទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងរបស់ពួកគេដើម្បីពិនិត្យមើលអត្ថប្រយោជន៍ 

ការធានារ៉ាប់រងនិង ផ្តល់ការអនុញ្ញាតរបស់ពួកគេមុនពេលទទួលបានសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ។ អ្នកជំងឺអាចសាក

សួរអ្នកផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងឲ្យទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈimcp2@phyathai.com ហើយយើង

នឹងផ្តល់ព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងមធ្យោបាយដែលលឿនបំផុត។ 

សេវាកម្មព្យាបាលអ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

 

 

បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់យើង នឹងជួយអ្នកក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្ម

ធានារ៉ាប់រង / ក្រុមហ៊ុនជំនួយរបស់អ្នករួមទាំងការផ្តល់ព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុម័តការធានានៃការ

ទូទាត់ចំណាយ សម្រាប់ការសម្រាកព្យាបាល​ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។

 
ការធានា​ការទូទាត់/ ការបញ្ជាក់ការទូទាត់ នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងជាធម្មតាក្នុងរយៈពេល 24-48 ម៉ោង ប្រសិនបើគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់ខ្លួនមានការគ្របដណ្តប់។ វាអាចត្រូវចំណាយពេលវេលា​ដោយសារតែ ...
 

 • ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗ 

 • មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំណើរការពាក្យស្នើសុំ ព្រោះរយៈពេលនៃការស្នាក់នៅខ្លីពេក

  • ភាពខុសគ្នានៅក្នុងតំបន់ពេលវេលា

  • លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នៃគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក

 
អ្នកត្រូវតម្រូវឱ្យបង់​ទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ នៅពេលដែលអ្នកជាចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។ វាអាចមានការចំណាយ
ដែលកើតឡើងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកដូចជាថ្លៃចំណាយព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត ឬថ្លៃបន្ទប់ដែលលើសពីដែនកំណត់ការចំណាយដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត និងផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាការហៅទូរស័ព្ទ
កាសែតបរទេសគ្រែបន្ថែមសម្រាប់អ្នកកំដរ ដែលនៅក្បែរយើង។
សូមមេត្តាជ្រាបថា មន្ទីរពេទ្យរបស់យើងនឹងធ្វើការដោយផ្អែកលើលិខិតធានាលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់គ្រប់
ករណីទាំងអស់។អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង់​ទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់នៅពេលដែលអ្នកជាសះស្បើយ ឬមុនពេលចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។វាអាចមានការចំណាយមួយចំនួនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកដូចជាថ្លៃចំណាយការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្តឬថ្លៃបន្ទប់ដែលលើសពី​កំណត់, ការធ្វើតេស្តក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍
ខ្លះ ឬការធ្វើតេស្តតាមដាន ​ការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត និងក្រៅពីការផ្តល់ជូនរបស់យើង ។
 
 

 

សេវាកម្មព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យ

សម្រាប់ករណីអ្នកជំងឺព្យាបាលក្រៅមន្ទីរពេទ្យ មានតែក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ
មន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចដាក់ពាក្យសុំ​សេវា​វេជ្ជសាស្រ្តដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់ជាមុនបាន។ ក្រៅពីនេះ អ្នកត្រូវការទូទាត់ជាមុន​។មន្ទីរពេទ្យនឹងចេញវិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់សំណងដោយផ្ទាល់ជាមួយ
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។ ឯកសារតម្រូវចាំបាច់ មានដូចជា៖
 
Required Documents:
 
លិខិតឆ្លងដែនថតចម្លង ដែលមានហត្ថលេខា
ប័ណ្ណ ឬវិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រង
ឯកសារផ្សេងទៀតដែលតម្រូវដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកដើម្បីសម្គាល់ខ្លួនអ្នក
 
សូមមេត្តាជ្រាបថា មន្ទីរពេទ្យរបស់យើងនឹងធ្វើការដោយផ្អែកលើលិខិតធានាលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់គ្រប់ករណី
ទាំងអស់។​ អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង់​ទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ នៅពេលដែលអ្នកជាសះស្បើយ ឬមុនពេលចាក
ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។វាអាចមានការចំណាយមួយចំនួនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកដូចជាថ្លៃចំណាយការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត ឬថ្លៃបន្ទប់ដែលលើសពី​កំណត់, ការធ្វើតេស្តក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ខ្លះឬការធ្វើតេស្ត
តាមដាន ​ការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត និងក្រៅពីការផ្តល់ជូនរបស់យើង ។
 

 

ការផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតជាមុន

 

ដើម្បីងាយស្រួល​ និងជាសេវាកម្មពិតប្រាកដដល់អ្នកជំងឺរបស់យើង យើងត្រូវការការផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតជាមុន

សម្រាប់រាល់ករណីទាំងអស់ ដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលារង់ចាំ។ ប្រសិនបើអ្នកនឹងទទួលការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រ

 ការវះកាត់ ឬការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នក ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹងអំពីវិធីទទួល

បានការផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។ លោកអ្នកត្រូវអនុវត្តតាមជំហានមួយចំនួនដើម្បី

មើលថាតើអ្នកត្រូវការការផ្តល់សិទ្ធិជាមុន​សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់អ្នកដែរឬទេ។

សម្រាប់អ្នកជំងឺព្យាបាលក្រៅមន្ទីរពេទ្យ

 

អ្នកអាចទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនអ្នក និង

ដើម្បីដឹងថាតើត្រូវការការសុំការអនុញ្ញាតជាមុនឬទេ។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយចំនួន នឹងផ្តល់លិខិត

បញ្ជាក់មួយដល់អ្នកជំងឺ មួយចំនួនមិនមែនជាគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកជំងឺ​។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន

ធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យចំណាយលើការព្យាបាលរបស់អ្នក ពួកគេនឹងទាក់ទងទៅមន្ទីរពេទ្យ

ដោយផ្ទាល់តាមរយៈអ៊ីម៉ែល onestop@phyathai.com ។ អ្នកជំងឺអាចទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់

យើងនិងទទួលការព្យាបាលតាមការធានារបស់អ្នក។

ផែនការសម្រាប់ការវះកាត់ / ការចុះឈ្មោះចូលព្យាបាល

 

អ្នកជំងឺត្រូវបានណែនាំអោយជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិករបស់យើង ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង។ យើងនឹងប្រមូលឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ពីអ្នកនិងផ្តល់ឯកសារវេជ្ជសាស្រ្តដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការយល់ព្រមរបស់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងមួយចំនួនអាចតម្រូវឱ្យអ្នកជំងឺទាក់ទងពួកគេ

ដោយផ្ទាល់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនអ្នក ប្រាប់ពួកគេអំពីការចូលមន្ទីរពេទ្យ ឬការធ្វើផែនការវះកាត់

ដើម្បីធានាថាពួកគេដឹងពីនីតិវិធី។

 

សូមមេត្តាជ្រាបថាមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងនឹងធ្វើការដោយផ្អែកលើលិខិតធានាលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់គ្រប់ករណី

ទាំងអស់។​អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង់​ទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ នៅពេលដែលអ្នកជាសះស្បើយ ឬមុនពេលចាកចេញ

ពីមន្ទីរពេទ្យ។វាអាចមានការចំណាយមួយចំនួនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកដូចជាថ្លៃចំណា

យការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត ឬថ្លៃបន្ទប់ដែលលើសពី​កំណត់, ការធ្វើតេស្តក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ខ្លះឬការធ្វើតេស្តតាម

ដាន ​ការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត និងក្រៅពីការផ្តល់ជូនរបស់យើង ។

ធានា​រ៉ាប់​រង​លើ​ការ​ធ្វើដំណើរ

 

ការធានារ៉ាប់រងលើការធ្វើដំណើរសំដៅលើការធានារ៉ាប់រងរយៈពេលខ្លីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ

ដោយអ្នកទេសចរនៅពេលធ្វើដំណើរទៅបរទេស។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវា

ធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក ទាំងអ្នកជំងឺដែលសម្រាកព្យាបាលក្នុង​និងក្រៅមន្ទីរពេទ្យ ប៉ុន្តែការធានារ៉ាប់រងលើការ​ធ្វើដំណើរជាទូទៅតម្រូវឱ្យមានឯកសារអំពីព័ត៌មាននៃការធ្វើដំណើរ​សម្រាប់ការពិចារណាបន្ថែមទៀត។ ឯកសារដែលត្រូវការសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើការធ្វើដំណើរ រួមមាន៖

    1.  លិខិតឆ្លងដែន និងច្បាប់ចំលងនៃលិខិតឆ្លងដែនដែលមានហត្ថលេខារបស់អ្នក

    2.  កាតចេញដែលមានបោះត្រាមកដល់ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដើម្បីបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទធ្វើដំណើររបស់អ្នក

    3.  លិខិតបញ្ជាក់ ឬកាតធានារ៉ាប់រងសុខភាពបច្ចុប្បន្ន

    4.  ច្បាប់ចម្លងនៃគម្រោងធានារ៉ាប់រងធានារ៉ាប់រង

    5.  ឯកសារផ្សេងទៀតដែលតម្រូវដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក