Top

ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံုအေၾကာင္း 

 

အေျမာ္အျမင္ (ရူပါရုံ)

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး အထူးခၽြန္ဆံုး ေဆးရံုမ်ား ၌ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္လာႏိုင္ရန္။ 
 
မစ္ရွင္ (ခံယူခ်က္)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထူးျခားထင္ရွားသည့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈ၊ ၀န္းက်င္ႏွင့္တကြ ပညာေရးႏွင့္ သုေတသနအေျချပဳ ဒီဇိုင္းႏွင့္ စနစ္၏ ထိေရာက္မႈ ပါ၀င္သည့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ပါသည္။ 
 
 
ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံုကို 1987 ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ 22 ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆးရံုၾကီးသည့္ ဘန္ေကာက္ရွိ ထိပ္တန္း ေဆးရံုမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္မားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပးအပ္ေနပါ သည္။ ေဆးရံုသည္ ေရာဂါအားတိက်စြာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ကုသမႈရလဒ္ ရရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ ဥပမာ- အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္ သည့္ ဟိုက္ဘရစ္ခြဲစိတ္ခန္းသည္ ႏွလံုးႏွင့္ ဦးေႏွာက္ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားအား ခံယူရန္လိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ကုသမႈမ်ားကို ေပးေနပါသည္။ ေဆးရံုၾကီးသည္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားလာေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ အမွတ္ 943၊ ဖဟိုလွ်ိဳ႕ထင္လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိျပီး စနမ္ေပါင္း BTS မိုးပ်ံရထား ဘူတာရံုသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ အကြာအေ၀းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ 
 
ေလွ်ာက္လမ္းႏွင့္တြဲဆက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး ႏွစ္လံုးပါ၀င္ေသာ ေဆးရံုၾကီးသည္ “လူအမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ သုခခ်မ္းသာကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံႏိုင္သည့္ စြမ္းအားရွိေသာ ကမၻာၾကီးကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း” (Creating a world in which people have the power to control their own well-being) ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ေဆးရံုၾကီးသည္ လူနာမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ေနသည္သာမက၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဂုဏ္အသေရတင့္တယ္သည့္အျပင္ အခါအခြင့္သင့္တိုင္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္မႈအတြက္ ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။   
 
ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံုၾကီးတြင္ အတြင္းလူနာမ်ားအတြက္ ကုတင္ 260 လံုးႏွင့္ ေခတ္မီ စက္ကိရိယာ ပစၥည္း အစံုအလင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေရာဂါစမ္းသပ္ရွာေဖြခန္း 76 ခန္းရွိသကဲ့သို႔ေန႔စဥ္ ျပင္ပလူနာ 2,000 အားလည္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းျပင္၊ ေဆးရံုၾကီးသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းျပီး ထိေရာက္မႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္၀န္းက်င္တြင္ လူနာမ်ားကို အျမင့္ ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမည့္ ၄င္း၏လုပ္ေဆာင္မႈ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည့္  JCI (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေကာ္မရွင္) ၏အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ ကိုလည္းရရွိထားပါသည္။