Top

onestop@phyathai.com @pt2_inter

Phyathai Call Center 1772,
+662-617-2444 ext.3143, 3164

အခန္းခႏႈန္းထား 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေဆးရံုတြင္ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ လူနာမ်ားအားလံုးအား ျပည့္ျပည့္၀၀ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ အထူးဂရုျပဳ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  
    ______________________________
 
 

GOLD B ROOM

လူနာအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူနာ၏လိုအပ္မႈႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စံခ်ိန္မီ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစမည့္ အခန္းရရွိႏိုင္ပါသည္။

Room Rate : 7,087 ဘတ္၊

GOLD A ROOM

လူနာအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူနာ၏လိုအပ္မႈႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စံခ်ိန္မီ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစမည့္ အခန္းရရွိႏိုင္ပါသည္။

Room Rate : 7, 387 ဘတ္၊

PEDIATRIC GOLD A

လူနာအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူနာ၏လိုအပ္မႈႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စံခ်ိန္မီ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစမည့္ အခန္းရရွိႏိုင္ပါသည္။

Room Rate : 7,387 ဘတ္

PLATINUM ROOM

လူနာအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူနာ၏လိုအပ္မႈႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စံခ်ိန္မီ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစမည့္ အခန္းရရွိႏိုင္ပါသည္။

Room Rate : 8,545 - 13,145 ဘတ္

PRESTIGE WARD

အခန္းတြင္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးစံုလင္စြာထည့္သြင္းေပးေသာေၾကာင့္ လူနာမွ သက္ေတာင့္သက္သာ ဇိမ္က်က် ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ အခန္းျဖစ္သည္။

Room Rate : 15,125 - 22,625 ဘတ္