Top

 

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာစင္တာ

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာစင္တာတြင္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားကို ဦးေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္ကုသ ေပးရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ဘ၀ကိုႏွစ္ျမွပ္ထားသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳျမင့္မားေသာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ ပါရဂူၾကီးမ်ားရွိပါသည္။ ကုသမႈမ်ားအားေပးရာတြင္ လူနာမ်ားခံစားရသည့္နာက်င္မႈအား ပိုမို ေလ်ာ့နည္း သက္သာေစရန္အတြက္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာ ပံုရိပ္ေဖာ္စက္ (neuro-navigator)၊ ေခတ္မီ အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္း စသည့္ အဆင့္ျမင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအျပင္ နည္းႏိုင္သမွ်အနည္းဆံုး ထိုးေဖာက္ သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္ရသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူနာျပဳမ်ားျဖင့္ ထူးျခားေခတ္မီသည့္ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ လ်က္ ရွိပါသည္။ 

MORE..

 

ႏွလံုး စင္တာ

ႏွလံုးစင္တာသည္ အာရွ၏  ပထမဆုံး  ႏွလံုးကုသမႈစင္တာျဖစ္ျပီး ႏွလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေရာဂါရွာေဖြ စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ႏွလံုး သို႔မဟုတ္ ရင္ဘတ္ ဆိုင္ရာ ကုသမႈႏွင့္ ခြဲစိတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏွင့္ ဤကုသမႈလုပ္ငန္းစဥ္အသီးသီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္မားသည့္ အထူးကုသမားေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားအဖြဲ႕ လည္းရွိပါသည္။ စင္တာသည္ ႏွလံုးေသြးလြတ္ေၾကာ ပံုမွန္ျပန္လည္ စီးဆင္းေစမည့္ခြဲစိတ္မႈ (Coronary Artery Bypass) အပါအ၀င္ ေခတ္မီနည္းပညာႏွင့္ နည္းႏိုင္သမွ် အနည္းဆံုး ထိုးေဖာက္ သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္ရသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ စင္တာၾကီးတြင္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ေခတ္အမီဆံုး နည္းပညာ၊ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။   

MORE..

စိတ္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ ျပန္လည္တြဲဆက္ျခင္း စင္တာ

ဤစင္တာသည္ ၾကီးမားျပင္းထန္သည့္ မေတာ္တဆမႈအား ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ရသည့္ လူနာအတြက္ စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ အရိုးက်ိဳး ျခင္းႏွင့္ ေသြးေၾကာမ်ားကို ျပန္လည္တြဲဆက္ေပးမည့္ ကုသမႈအားေပးအပ္သည့္ စင္တာၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ေပးအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ခြဲစိတ္ ၍ျပန္လည္တြဲဆက္ျခင္း၊ ဒဏ္ရာအနာတရမ်ားအား ေပ်ာက္ကင္းသည္အထိ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ခြဲစိတ္ျပီးေနာက္ပိုင္း ရုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ဥပမာ၊ အရိုးအားျပန္တြဲဆက္ျခင္း၊ တစ္ရွဴးၾကြက္သား၊ အရြတ္၊ ေသြးလြတ္ေၾကာ၊ အာရံုေၾကာ ႏွင့္ ေသြးေၾကာမ်ားအား နဂိုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း အစရွိသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ၀န္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ သမားေတာ္ၾကီးမ်ားလိုအပ္ပါသည္။  

MORE..

 

က်န္းမာေရး ပရိုမိုးရွင္း စင္တာ

မိမိတို႔၏ ဘ၀ႏွင့္အခ်ိန္ကို အလုပ္အတြက္ႏွစ္ျမွပ္ထားၾကသည့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ ႏွင့္ ေဆးရံု၀န္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ သင့္က်န္းမာေရးအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ကုသမႈမ်ား၏ အျမင့္ဆံုးအရည္အေသြးကို ရရွိ ခံစားၾကရပါမည္။ စင္တာၾကီးတြင္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း မျပဳမီ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ ထူးျခားေသာ ပက္ေက့ခ်္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ 

MORE..

အမ်ိဳးသမီး စင္တာ

အမ်ိဳးသမီးစင္တာသည္ က်န္းမာေရးစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ေကာင္းမြန္စြာေလ့က်င့္သင္ၾကားထားျပီး လြန္စြာ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိၾကသည့္ မီးယပ္ေရာဂါအထူးကုမ်ားျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူျခင္းမ်ားအပါအ၀င္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ ဤစင္တာတြင္ ခြဲစိတ္ရာ အေပါက္ ေသးေလးတစ္ေပါက္သာ ျဖစ္္ေပၚေစျပီး အနာရြတ္မထင္ သည့္ Laparoscope ဟုေခၚဆိုေသာ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၀မ္းဗိုက္ တြင္း ထိုးသြင္းခြဲစိတ္သည့္ Laparoscope Gynecology Surgery (Single port technique) နည္းလမ္းသစ္ကို လည္း ဆန္းသစ္အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ အႏၱရာယ္ျမင့္မားသည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ မိခင္ သေႏၶသားေဆးပညာဆရာ၀န္ (Maternal Fetal Medicine Doctor (MFM Doctor)) မ်ားမွ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ စင္တာၾကီးတြင္ 4D အာလ္ထရာေစာင္း (Ultrasound 4D)၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ပံုရိပ္ေဖာ္စက္ (Digital Mammogram)၊ အရိုးသိပ္သည္းဆတိုင္းတာစက္ (Bone Densitometry)၊ သားအိမ္ေခါင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း (Thin-Pep Prep Test)၊ သာအိမ္ေခါင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါ၊ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါဇတ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆး ျခင္း (Colposcope) ႏွင့္ အသားစ/တစ္ရွဴးစစစ္ေဆးျခင္း (Biopsy) မ်ားျပဳလုပ္မည့္စက္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ေခတ္မီစက္ၾကီးမ်ားကို လည္း စမ္းသပ္ခန္း ဆယ္ခန္းတြင္တပ္ဆင္ထားပါသည္။  

MORE..

 

ကေလး စင္တာ

သင့္ရင္ေသြးမ်ားသည္ သင့္အတြက္ မည္မွ်အဖိုးတန္ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္၊ သင့္ရင္ေသြးကို ေမတၱာဂရုဏာ ႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ခ်မ္းေျမ႕မႈေပးမည့့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အေကာင္းဆံုး ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ပံ့ပိုးေပးသြားရန္ သံဓိဌာန္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုတု္ိ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေမြးဖြား သည္မွ ျမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္အထိ သင့္ရင္ေသြးကို ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးႏိုင္မည့္ အေတြ႔အၾကံဳက်ယ္က်ယ္ျပ

MORE..