Top

onestop@phyathai.com

Phyathai Call Center 1772, +662-617-2444

ကေလးစင္တာ 

 
သင့္ရင္ေသြးေလးမ်ားသည္ သင့္အတြက္ မည္မွ်အဖိုးတန္ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။  ထို႔ ေၾကာင့္၊ သင့္ရင္ေသြးကို ေမတၱာဂရုဏာ ႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ခ်မ္းေျမ႕မႈေပးမည့့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အေကာင္းဆံုး ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ပံ့ပိုးေပးသြားရန္ သံဓိဌာန္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုတုိ႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေမြးဖြား သည္မွ ျမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္အထိ သင့္ရင္ေသြးကို ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးႏိုင္မည့္ အေတြ႕အၾကံဳက်ယ္က်ယ္      ျပန္႔ျပန္႔ရွိ ကေလး အထူးကုဘုတ္အဖြဲ႔၏အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ သမားေတာ္မ်ားမွ ေရာဂါ အလံုးစံုအား ျပီးျပည့္ စံုစြာ ရွာေဖြသတ္မွတ္ ကုသေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလည္းပါ၀င္ပါသည္။ သင့္ရင္ေသြး ႏွင့္ သင့္မိသားစုကို ရင္းႏွီး ေဖာ္ေရြ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ ကၽြမ္းက်င္သူနာျပဳမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္ပါက၊ ဘာသာစကားအခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိရေလေစရန္အတြက္ စကားျပန္လည္း အသင့္ရွိပါသည္။ 
 

ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ ပံ့ပိုးထားရွိမႈမ်ား 

    • ကေလးျပင္ပလူနာ ဌာန
    • ကေလးအတြင္းလူနာ ဌာန 
    • ကေလးအထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္  
    • ေမြးကင္းစကေလး အထူးၾကပ္မတ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ယူနစ္ 
 

ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

ကေလးဘ၀ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္  
 
ကေလးငယ္၏ ဦးေႏွာက္ကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးမည့္ အရည္အခ်င္းအကဲစမ္းသည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ဖြံ ့ျဖိဳးမႈကိုျမွင့္တင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ပါ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 
 
    • ေစ့စပ္ေသခ်ာျခင္း (Meticulousness) 
    • ဆက္စပ္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း (Connectivity)
    • ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိစြာေလ့လာသင္ယူျခင္း (Flexible learning)  
    • ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း (Comparativeness) 
    • ျပႆနာအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာအေျဖကို ရွာေဖြျခင္း (Convergent) 
    • ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစျခင္း (Initiative) 
    • ဖ်တ္လတ္သြက္လက္ျခင္း (Agility)  
    • စိတ္ကူးေတြးေတာျခင္း (Imagination)
    • တီထြင္ဖန္တီးျခင္း (Creativity) 
 
အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ထူးျခားသည့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းအစီအစဥ္မ်ား  
အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ကေလးမ်ားအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သမားရိုးက်အတန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ၄င္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္စြမ္း အခက္အခဲရွိၾကသည့္ သားသမီးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ သည့္ပညာေရးကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ေနပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ သည့္ ကေလးမ်ားတြင္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ အမူအက်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ခံစားခ်က္ ပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား (အထီးက်န္စိတ္ေ၀ဒနာ (autism)၊ Asperger syndrome ေရာဂါ)၊ အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္း၊ အျငိမ္မေနတတ္ျခင္း (hyperactivity disorder) သို႔မဟုတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ျပႆနာ စသည့္ လကၡဏာ မ်ားကို ေတြ ့ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 
 
    • ေလ့လာသင္ယူမႈစြမ္းရည္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္္ (Learning skill development program (IQ))
    • စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ (Emotional and Moral enhancement program (EQ and MQ))  
    • လူမႈေရးကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္ (Social skill and learning process (SQ and AQ)) 
 
ကေလးငယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈ (Personal child development) 
အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ သင္ယူမႈစြမ္းရည္ကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကေလး၏ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ၄င္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေသာ ထူးျခားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ 
 
ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အဓိက နယ္ပယ္မ်ား:
 
    • စိတ္ကူး-ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈစြမ္းရည္ ၉ ခု အားတိုးတက္ေစျခင္း (Enhance 9 idea-development skills) 
    • ၄င္းတို ့၏ စနစ္တက်ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာေစျခင္း (Prepare for and strengthen their systematic learning process) 
    • ေလ့လာသင္ယူမႈစြမ္းရည္ကို လႈံ ့ေဆာ္ေပးျခင္း (Stimulate learning potential)  
    • အာရံုခံစားမႈ 5 မ်ိဳးလႈံ ့ေဆာ္ေပးျခင္း (Stimulate the integration of 5 senses)  
    • ၾကြက္သားမ်ား သန္မာေစျခင္း (Strengthen muscles) 
    • အပိုသင္ခန္းစာ သင္ၾကားပို ့ခ်ေပးျခင္း (Provide an extra tutorial)  
    • တစ္ဦးခ်င္း/အဖြဲ ့လိုက္ အမူအက်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုထံုး (Individual / Group behavioral therapy) 
 
 

တည္ေနရာ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္ 

ေန ့စဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္: နံနက္ 6.30 နာရီ - ညေန 8.00 နာရီ ႏွင့္ ညေန 8.00 နာရီ - ညေန 10.00 နာရီ 
(အေဆာက္အအံု A၊ ပထမထပ္) 
တည္ေနရာ: ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံု၊ 2 ထပ္၊ အေဆာက္အဦး  B
ဆက္သြယ္ရန္:  ဖရာထိုင္း ေကာလ္စင္တာ 1772၊ သို႔မဟုတ္ +66 (0) 2617-2444 ext. 3219, 3220 သို႔ဖုန္း ေခၚဆို ပါ။