Top

onestop@phyathai.com

Phyathai Call Center 1772, +662-617-2444

အမ်ိဳးသမီး စင္တာ  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အမ်ိဳးသမီးစင္တာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးကို အသက္အရြယ္မေရြး၊ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ မေရြးပဲ ေစာင့္ေရွာက္ကုသသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ေနပါသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕အသိအမွတ္ျပဳ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားျဖင့္ ေရာဂါစမ္းသပ္ရွာေဖြျခင္း (screening tests) ႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား အပါအ၀င္ ျပီးျပည့္စံုသည့္ ဘက္စံု၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ မိသားစုသဖြယ္ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးသည့္ ၀န္က်င္တြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားျပီး မိမိအတြက္ လိုအပ္ သည့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈကို ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အေရွ ့အလယ္ပိုင္းမွာ လာေရာက္ျပသသည့္ လူနာမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီး သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္အထူးကုႏွင့္ ျပသလိုေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္နားလည္ထားပါေသာေၾကာင့္၊ ထိုသူ မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီး သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္အထူးကုကိုသာ ၾကိဳတင္ညႊန္းဆိုပါမည္။ 

 

မိခင္ဆိုင္ရာေဆးခန္းတြင္ ပံုမွန္ကိုယ္၀န္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ျမင့္မားသည့္ ကိုယ္၀န္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပါ သည္။ အႏၱရာယ္ျမင့္မားသည့္ကိုယ္၀န္ဆိုသည္မွာ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ HIV အပါအ၀င္ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္သည့္ေရာဂါမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ၊ ကင္ဆာ၊ အသက္ 18 ေအာက္ သို ့မဟုတ္ 35 ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ရွိကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ဤေဆးရံုတြင္ စံုတြဲမ်ားအတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကေလးမေမြးဖြားမီ ႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားရန္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ား လည္းရွိပါသည္။ 

 

စင္တာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူနာမ်ားအတြက္ ေခတ္မီ ပစၥည္းကိရိယာအစံုအလင္ပါ၀င္သည့္ ကေလးမီးဖြားခန္း ဆယ္ခန္း ရွိျပီး ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းျပင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ား အသင့္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သေႏၶသားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း အစီအစဥ္လည္းရွိပါသည္။ အေနာက္တိုင္း ႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းမ်ားလာေရာက္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိခင္ေဆးခန္း (Maternal Clinic) အေပၚ ယံုၾကည္အားထား ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွလည္း ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာသည့္ လူနာဦးေရအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္၊ လူနာမ်ားစိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္အတြက္ ဆက္လက္ၾကိဳပမ္းေဆာင္ ရြက္သြားပါမည့္အေၾကာင္း ကတိျပဳအပ္ပါသည္။ 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏ ပံ့ပိုးထားရွိမႈမ်ား 

စင္တာၾကီးတြင္ ေခတ္မီေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာျဖင့္ စမ္းသပ္ခန္း ဆယ္ခန္းရွိပါသည္။

    • 4D အာလ္ထရာေစာင္း (Ultrasound 4D)

    • ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ပံုရိပ္ေဖာ္စက္ (Digital Mammogram) 

    • အရိုးသိပ္သည္းဆတိုင္းတာစက္ (Bone Densitometry)

    • သာအိမ္ေခါင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါ၊ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါဇတ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆး ျခင္း (Colposcopy)

    • အသားစ/တစ္ရွဴးစစစ္ေဆးျခင္း (Biopsy)

    • Laparoscopic နည္းလမ္းျဖင့္ နည္းႏိုင္သမွ်အနည္းဆံုးခြဲစိတ္ရသည့္ ကုသမႈ (Minimal invasive surgery by using laparoscopic approach) 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို ့၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

မီးယပ္ ႏွင့္ သားဖြား ၀န္ေဆာင္မႈ (Gynecology and Obstetrics Service) 

    • ႏွစ္စဥ္ က်န္းမာေရးစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း 

    • ကိုယ္၀န္အတြက္ ျပီးျပည့္စံုသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

    • သေႏၶတားျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း 

    • သေႏၶသားအားစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကုသမႈေပးျခင္း 

    • မိသားစုစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း 

    • သားေၾကာျဖတ္ျခင္း (Tubectomy)

    • သားေၾကာျပန္ဆက္ျခင္း (Tubal Reanastomosis)

    • အမ်ိဳးသမီးေမြးလမ္းေၾကာင္း၊ သားအိမ္ကို စစ္ေဆးျခင္း (Colposcopy) 

    • မ်ိဳးမပြားႏိုင္ျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္း 

    • ေရႊေရာင္ေခတ္ေဆးခန္း (Golden age clinic) 

    • မီးယပ္ကင္ဆာေရာဂါမ်ား (Gynecology Oncology)

 

ကိုယ္၀န္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

    • မဂၤလာမေဆာင္မီ ေသြးစစ္ျခင္း/ မိခင္ေလာင္းအတြက္ ေသြးစစ္ျခင္း (Blood test for pre-marriage / Blood test for expectant mother) 

    • ေသြးစစ္ေဆးျခင္း (Thalassemia screening) 

    • အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုး စစ္ေဆးျခင္း (Hepatitis B detection) 

    • ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳအပါအ၀င္ အျခား အႏၱရာယ္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း (Other risk conditions detection, including, diabetes) 

    • ကိုယ္၀န္က်န္းမာေရး စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း 

    • 2D အာလ္ထရာေစာင္း (Ultrasound 2D)

    • 4D အာလ္ထရာေစာင္း (Ultrasound 4D)

    • ေဒါင္း စင္ဒရုန္းေရာဂါအတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း (Screening test for Down’s syndrome) 

    • “အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ မိခင္” (Qualified Mother) seminar အားအခမဲ့တက္ေရာက္ျခင္း 

    • တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးရယူျခင္း 

    • မိမိအဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္အတြက္ ရက္ခ်ိန္းရယူျခင္း 

    • သဘာ၀အတိုင္းႏွင့္ ခြဲစိတ္မီးဖြားျခင္းမ်ားအတြက္ ကေလးေမြးဖြားမႈပက္ေက့ခ်္မ်ား  

    • အႏၱရာယ္ျမင့္မားသည့္ကိုယ္၀န္အားေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

    • မီဖြားခန္းတြင္းသို ့ခင္ပြန္းသည္အားလိုက္ပါေစျခင္း 

 

မီးယပ္ကင္ဆာေရာဂါမ်ားအား စမ္းသပ္ရွာေဖြျခင္း (Gynecology Oncology Detection) 

    • Pap smear

    • Thin prep

    • HPV DNA

    • Colposcopy

 

ေရႊေရာင္အသက္အရြယ္ (Golden Age)

    • ေရႊေခတ္အသက္အရြယ္ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေဟာ္မုန္းအတြက္ေသြးစစ္ျခင္း (Blood test for hormones screening for Golden age women)

    • မီးယပ္ကင္ဆာ ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း (Gynecology oncology detection)

    • အရိုးသိပ္သည္းဆ စစ္ေဆးျခင္း (Bone Density Scan) 

    • ေရႊေခတ္အသက္အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္တစ္ကိုယ္ေရ အေလ့အက်င့္ မ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးျခင္း (Providing instruction on proper self-practice for Golden age women) 

    • အစားထိုးေဟာ္မုန္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ပမာဏကို ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးျခင္း (Providing instruction on proper dose of substitute hormones) 

 

တည္ေနရာ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္ 

ေန ့စဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္: နံနက္ 7.30 နာရီ - ညေန 8.00 နာရီ

တည္ေနရာ: ဖရာထိုင္း 2 ေဆးရံု၊ 2 ထပ္၊ အေဆာက္အဦး  A

ဆက္သြယ္ရန္:  ဖရာထိုင္း ေကာလ္စင္တာ 1772၊ သို ့မဟုတ္ 66-(0)2 617-2444 ext.4268, 4269 သို ့ဖုန္း ေခၚဆိုပါ။